Suomi
Yksityissijoittaja
HUOMAUTUS

Valitsemalla ”Hyväksyn” jäljempänä sekä valtion tästä luettelosta vakuutatte, että olette kyseisen valtion vakinainen asukas tälle verkkosivustolle kirjautumisen hetkellä. Citigroup ei vastaa saatavilla olevien tietojen ja materiaalin jakelusta sellaisille henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat antaneet väärän todistuksen vakituisesta asuinmaastaan/sijainnistaan. Kun valitsette ”Hyväksyn” jäljempänä ja saatte pääsyn tällä verkkosivustolla oleviin tietoihin ja materiaaliin, hyväksytte tässä huomautuksessa esitetyt ehdot.

Juridisista syistä tämän verkkosivuston sisältöä ei saa asettaa Yhdysvalloissa vakinaisesti asuvien saataville. Mitään tämän verkkosivuston sisältämää materiaalia ja tällä verkkosivustolla kuvattuja tuotteita ei tarjota eikä ole tarkoitettu yhdysvaltalaisille tai Yhdysvalloissa vakituisesti asuville henkilöille, eikä heidän pääsynsä tälle verkkosivustolle ole sallittua.

VAROITUS RISKEISTÄ

Myyntirajoitukset

Tällä verkkosivustolla kuvattuja arvopapereita ei aseteta sellaisten henkilöiden tai organisaatioiden saataville, jotka sijaitsevat alueella, jolla tällaisten arvopaperien markkinointi, tarjoaminen ja/tai myyminen olisi sovellettavien lakien tai säännösten vastaista. Kyseisiä arvopapereita ei myöskään tarjota edellä mainituille henkilöille, eikä heille toimiteta tällaisia arvopapereita koskevia esitteitä tai markkinointidokumentteja. Mitään tässä kuvattuja arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Tämän verkkosivuston sisältöä ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällä verkkosivustolla kuvatut tuotteet ja palvelut eivät ole saatavilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

KIRJAUTUMALLA VERKKOSIVUSTON SUOMEA KOSKEVILLE SIVUILLE VAHVISTATTE ASUVANNE VAKITUISESTI SUOMESSA.

Riskit

Seuraava kuvaus on tiivistelmä joistakin tällä verkkosivustolla kuvattuihin arvopapereihin sijoittamiseen liittyvistä riskeistä. Arvopapereihin sijoittamiseen liittyvät riskit eivät kuitenkaan rajoitu jäljempänä kuvattuihin tapauksiin. Sijoittaessaan tällä verkkosivustolla oleviin tuotteisiin sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden voimassaoloaika on yleensä rajallinen, ja arvopaperit voivat erääntyä arvottomina. Arvopaperien luonteen vuoksi niiden arvo voi vaihdella huomattavasti, ja ne voivat jopa menettää koko arvonsa. Sijoittajien tulisi varautua koko alkuperäisen ostohinnan sekä transaktiokustannusten menettämiseen ja seurata aktiivisesti sijoituskohteena olevien arvopapereiden arvonkehitystä ja voimassaoloajan etenemistä.
 • Tässä kuvatut arvopaperit ovat valtaosin korkeariskisiä sijoituksia, joihin liittyy yleisiä markkinariskejä, kuten muun muassa korkoriski, valuuttakurssiriski, poliittinen riski, yritysriski sekä riski arvopaperin aika-arvon menettämisestä.
 • Asianomaisen kohde-etuuden hintavaihtelut vaikuttavat arvopapereiden arvoon.
 • Arvopapereiden arvoon vaikuttavat myös niihin liittyvien valuuttakurssien vaihtelut.
 • Arvopapereiden hinnat ovat volatiileja. Mikäli kohde-etuuden hinta liikkuu toiseen suuntaan kuin on ennakoitu, arvopaperin arvo saattaa laskea suhteellisesti kohde-etuuden arvoa enemmän.
Kaupankäynti ja suojaaminen
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden markkinat voivat olla rajalliset vähäisen likviditeetin tai alhaisen kaupankäyntivolyymin johdosta. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä voi olla vaikea myydä kohtuulliseen hintaan ja joissakin tapauksissa niitä voi olla vaikea myydä mihinkään hintaan. Sijoittajien ei tulisi luottaa siihen, että he pystyvät myymään tässä kuvatut arvopaperit tiettynä ajankohtana tiettyyn hintaan.
 • Sijoittajat eivät välttämättä pysty suojautumaan näihin sijoituksiin liittyviltä riskeiltä. Sijoittajille saattaa aiheutua mahdollisista suojausjärjestelyistä yhtä suuria tappioita kuin arvopapereista.
 • Liikkeeseenlaskija ja mikään sen tytäryhtiöistä ei anna mitään vakuutusta tai takuuta tässä kuvattujen arvopapereiden arvonkehityksestä, eikä niillä ole velvollisuutta toimia markkinatakaajana tai ostaa arvopapereita takaisin.
Soveltuvuus / ei neuvonantoa
 • Tässä kuvattuihin arvopapereihin liittyy tyypillisesti korkea riski, eivätkä ne välttämättä sovellu kaikille. Tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot ovat luonteeltaan kuvailevia ja yleisiä, eivätkä arvopaperit välttämättä sovellu sinulle tai et välttämättä pysty sijoittamaan niihin.
 • Tällä verkkosivustolla olevat arvopaperit on tarkoitettu myytäväksi ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka kykenevät ymmärtämään ja kantamaan sijoittamiseen liittyvät riskit.
 • Minkään tällä verkkosivustolla esitetyn ei voida katsoa muodostavan sijoitus- tai veroneuvontaa taikka oikeudellista neuvonantoa eikä minkäänlaista kehotusta ostaa tai myydä tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien tulisi kääntyä omien oikeudellisten, taloudellisten ja veroneuvonantajiensa puoleen tämän verkkosivuston kautta arvopapereihin tehtävien sijoitusten soveltuvuuden, laillisuuden ja niihin liittyvien riskien arvioimiseksi.
Ei tarjousta / ainoastaan informaatiotarkoitusta varten
 • Tällä verkkosivustolla olevat tiedot on annettu ainoastaan informaatiotarkoituksessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä taikka kehotusta ostaa arvopapereita.
 • Mikään tällä verkkosivustolla ei muodosta taikka ole osa tarjousta tai kehotusta ostaa taikka myydä mitään tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita taikka ryhtyä mihinkään mainittuun sijoitustoimintaan, eikä mitään tällä sivustolla esitettyä tule pitää tällaisena tarjouksena tai kehotuksena.
 • Arvopapereiden aikaisemmasta tuottokehityksestä tällä verkkosivustolla annettujen tietojen perusteella ei voida tehdä päätelmiä arvopaperien tulevasta tuottokehityksestä, eivätkä tiedot takaa tulevaa tuottokehitystä.
 • Tällä verkkosivustolla esitettyjä mielipiteitä ja arvioita voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ilmoitusta.
Lainaaminen arvopapereiden ostamista varten

Sijoittamista harkitsevien tulisi olla tietoisia riskeistä, jotka liittyvät varojen lainaamiseen tässä kuvattujen arvopapereiden ostamiseksi, ja erityisesti niistä mahdollisista tappioista, joita heille saattaa aiheutua koron ja pääoman maksamisesta. Sijoittajien tulisi harkita taloudellista tilannettaan siltä kannalta, kykenevätkö he kantamaan ostettuihin arvopapereihin liittyvän tappion sekä maksamaan takaisin saamansa rahoituksen.

Merkittävät edut ja eturistiriidat / etujen ja eturistiriitojen julkistaminen

Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat ajoittain omistaa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita vastaavia tai niihin taloudellisessa riippuvuussuhteessa olevia sijoitusvälineitä ja/tai toimia markkinatakaajina tällaisille sijoitusvälineille. Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat myös olla investointipankkisuhteessa taikka muussa kaupallisessa suhteessa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita koskevien arvopaperien, rahoitusvälineiden tai muiden vastaavien tai niihin liittyvien tuotteiden liikkeeseenlaskijan tai -laskijoiden kanssa taikka saada niiltä edellä mainittuja seikkoja koskevia tietoja. Citigroup voi myös ryhtyä sen omaan lukuun toteutettaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien sijoittajien kanssa tehtävien transaktioiden aloittamiseen tai päättämiseen liittyviin suojausjärjestelyihin, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti sijoittajien kanssa tehtyjen transaktioiden taustalla olevaan markkinahintaan, kurssiin, indeksiin tai muihin markkinatekijöihin sekä näin ollen transaktion arvoon.
Innovatiivinen valikoima sijoitus- ja kaupankäyntituotteita yksityis- ja institutionaalisille sijoittajille.

Räätälöidyt ratkaisut

Citin monipuoliset sijoitus- ja kaupankäyntituotteet ovat räätälöity täyttämään erilaisten asiakkaitten erilaiset tarpeet.

Sijoitus- ja kaupankäyntituotteet

Selataksesi tuotevalikoimaa, valitse maasi.

Multi-Asset -luokat

Citin asiakkailla on pääsy maailmanlaajuisesti kaikille markkinoille.

Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi sivustollamme. Jatkamalla sivuston käyttöä suostut siihen, että käytämme evästeitä tällä sivustolla.

x
Mini Futuurit

Mini Futuuri kuuluu Unlimited Turbojen tapaan knock-out-tuotteisiin. Tavallisiin warrantteihin verrattuna Mini Futuurin etuna on erittäin selkeä hinnanmuodostus. Koska delta-arvo on lähes 1, Mini Futuurin hinta määräytyy pääasiassa kohde-etuuden kurssikehityksen mukaan. Mini Futuurilla on mahdollista sijoittaa sekä kurssinousuun (Mini Long) että kurssilaskuun (Mini Short).

Mini Futuurissa on sisäänrakennettu stop-loss-taso, jonka saavuttaminen johtaa tuotteen erääntymiseen, jonka jälkeen sillä ei voi enää käydä kauppaa. Jos näin tapahtuu, tuotteesta jää useimmiten jäännösarvo, joka palautetaan sijoittajalle. Stop loss -taso siis suojaa sijoittajaa häviämästä enemmän kuin sijoitetun pääoman.

Miten Mini Futuuri toimii?
Mini Futuuri on sidottu kohde-etuuteen, joka voi olla esim. indeksi, osake, valuuttapari tai raaka-aine. Kohde-etuuden hinnan noustessa mini longin hinta nousee, kun taas mini shortin hinta laskee. Kohde-etuuden hinnan laskiessa taas mini longin hinta laskee, ja mini shortin hinta nousee.

Vipuvaikutus
Mini Futuurit ovat viputuotteita, joka tarkoittaa sitä, että sijoitus Mini Futuuriin kehittyy suhteellisesti enemmän verrattuna kohde-etuuteen tehtyyn suoraan sijoitukseen. Sijoittajan tulee kuitenkin myös huomioida, että vipuvaikutus toimii molempiin suuntiin: myös tappiot voivat olla keskimääräistä suurempia. 

Vipuvaikutus syntyy siitä ettei sijoittaja maksa koko kohde-etuuteen tehtävää sijoitusta itse: sijoittaja maksaa ainoastaan Mini Futuurin kohde-etuuden arvon ja rahoitusosuuden, eli liikkeeseenlaskijan rahoittaman osuuden sijoituksesta, välisen erotuksen, eli tuotteen nettoarvon. Vipuvaikutusta ei siis saisi suoralla sijoituksella kohde-etuuteen. Yksinkertaistetusti Mini Futuurien vipuvaikutukseen pätee seuraava sääntö: mitä lähempänä Mini Futuurin rahoitusosuutta kohde-etuuden kurssi on, sitä suurempi tuotteen vipuvaikutus (ja riski) ovat. Vipuvaikutuksesta huolimatta Mini Futuurin hinnanvaihtelut ovat kertoimella kerrottuna euromääräisesti yhtä suuret kuin kohde-etuudella.

Mini Futuurin kerroin kertoo kuinka monta Mini Futuuria vastaa yhtä kohde-etuuden kappaletta. Turbowarranttiin verrattuna Mini Futuurin preemio on lähes olematon.

Esimerkki mini long, kohde-etuus: Osake A
Osake A:n tämänhetkinen hinta on 55 euroa. Mini long -tuotteen rahoitusosuus on 45 euroa, ja kerroin 0,1. Sijoittaja maksaa kohde-etuuden hinnan (55 euroa) ja rahoitusosuuden (45 euroa)välisen erotuksen, joka tässä esimerkissä on 10 euroa. Kertoimella 0,1 kerrottuna mini long-tuotteen hinta tulee siis olemaan 1 euroa.

Osake A: 55 euroa
Stop Loss: 50 euroa
Rahoitusosuus: 45 euroa
Kerroin: 0,1
Mini Futuurin hinta: 1 euro
Jos Osake A esimerkiksi nousee 1,8 prosentilla, eli 55 eurosta 56 euroon, esimerkin mini long-tuotteen hinta nousee 10 sentillä. Tämä vastaa 10 prosentin nousua, eli mini long -tuotteen vipuvaikutus on 5,6. Sama vipuvaikutus toimii myös toiseen suuntaan, eli jos osakkeen hinta laskee eurolla (-1,8%), esimerkin mini long laskee 10 prosenttia.

Osake A Tuotto Mini Long Tuotto
49 € -10,9% 0,5 € -50%
50 € -9,1% 0,5 € -50%
51 € -7,3% 0,6 € -40%
52 € -5,5% 0,7 € -30%
53 € -3,6% 0,8 € -20%
54 € -1,8% 0,9 € -10%
55 €       - 1,0 €              -
56 € 1,8% 1,1 € 10%
57 € 3,6% 1,2 € 20%
58 € 5,5% 1,3 € 30%
59 € 7,3% 1,4 € 40%
60 € 9,1% 1,5 € 50%
61 € 10,9% 1,6 € 60%

 Rahoitusosuuden ja stop loss-tason tarkistaminen
Mini Futuurilla ei ole ennalta määrättyä päättymispäivää, jonka takia tuotteen rahoituksesta aiheutuneet kustannukset laskutetaan tuotteen hinnasta päivittäin. Tämä tapahtuu rahoitusosuutta tarkistamalla. Käytännössä rahoitusosuuden tarkistaminen tarkoittaa sitä, että rahoitusosuuden ja stop loss -tason välistä etäisyyttää pienennetään päivittäin, ja täten tuotteen riskipuskuri, ts. riskipreemio (gap risk) laskee. Stop loss -tasoa tarkistetaan joka kuukauden alussa niin, että rahoitusosuuden ja stop loss -tason välinen prosentuaalinen erotus palautetaan alkuperäiselle tasolleen. Korko päivitetään aina joka kuukauden alussa.

Stop Loss
Jos kohde-etuuden hinta saavuttaa stop loss-tason, tuote erääntyy välittömästi ja mahdollinen jäännösarvo palautetaan sijoittajalle. Tavallisesti Citi pystyy sulkemaan suojapositionsa ja määrittämään jäännösarvon muutamassa minuutissa. Joissakin markkinatilanteissa jäännösarvon määrittäminen voi kuitenkin viedä aikaa, mutta pahimmassakaan tapauksessa prosessi ei kestä kahta tuntia pitempään. Jäännösarvo maksetaan automaattisesti takaisin Mini Futuurin haltijalle kymmenen pankkipäivän kuluessa.

Vaikka riski on todella pieni, on mahdollista että tietyissä markkinatilanteissa kohde-etuuden arvo ei ainoastaan saavuta stop loss-tasoa, vaan liikkuu voimakkaasti sen yli ohittaen samalla myös rahoitusosuuden. Jos näin käy ennen kuin liikkeeseenlaskija on pystynyt sulkemaan suojauspositiosta, rahoitusosuuden ja sen suojausposition välinen erotus muodostuu negatiiviseksi. Tuotteen jäännösarvo on tällöin 0 euroa. Tässä tilanteessa tuote erääntyy täysin ilman jäännösarvoa, ja sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman kokonaan.

Rahoitusosuuden ja stop loss -tason tarkistaminen osingonjaon yhteydessä
Mini futuurin kohde-etuudessa tapahtuva osingonjako huomioidaan tuotteessa siten, että osingon irtoamispäivänä sekä rahoitusosuutta että stop loss -tasoa tarkistetaan, ts. siirretään osingon määrällä. Jos näin ei tehtäisi, mini futuurissa olisi ennalta ohjelmoitu arvonmuutos, joka saattaisi myös johtaa stop loss -tason ylittämiseen.

Vaihtokurssi
Jos Mini Futuurin kohde-etuus noteerataan muussa valuutassa kuin euroissa, valuuttakurssi huomioidaan tuotteen hintaa laskettaessa. Myös rahoitusosuuden ja stop loss -tason tarkistaminen tehdään senhetkisellä vaihtokurssilla.

Miten kaupankäyntikoodista voi olla hyötyä?
Mini Futuureissa on käytössä kaupankäyntikoodit, joista tuotteen kohde-etuus, tyyppi, toteutushinta ja liikkeeseenlaskija voidaan nähdä. Kaupankäyntikoodi muodostuu neljästä osasta seuraavassa järjestyksessä:

1. Ensimmäiset neljä tai viisi kirjainta ovat lyhenne LONG tai SHORT, josta ilmenee onko kyseessä mini long-, vai mini short-tuote.

2. Seuraavassa osassa voi olla enintään viisi kirjainta, ja se kertoo kohde-etuuden. Tavallisesti kohde-etuutta kuvaa sen kaupankäyntikoodi, mutta joskus Mini Futuurin koodin kirjaimet ovat huomattavasti kuvaavampia kuin kohde-etuuden kaupankäyntikoodi. Esimerkkinä tästä on kullan kaupankäyntikoodi XAG. CitiFirstin mini long futuurilla, jossa on kohde-etuutena kulta, olisi seuraava kuvaus: LONGKULTA.

3. Seuraavan välilyönnin jälkeen tulee sarjanumero, joka koostuu kahdesta merkistä. Tämä yhdistelmä voi koostua kirjaimista ja/tai numeroista, ja niitä voidaan yhdistellä miten tahansa. Koska Citillävoi olla useita Mini Futuureja, joilla on sama kohde-etuus, ja koska rahoitusosuutta ei mainita kaupankäyntikoodissa (päivittäisen vaihtelun vuoksi), tämän sarjanumeron avulla sijoittaja tunnistaa helposti oman Mini Futuurinsa ja näkee, helposti  tuotteen senhetkisen rahoitusosuuden ja stop loss -tason. Koska pankkien ja välittäjien kurssilistojen tiedot rahoitusosuuksista ja stop loss -tasoista eivät aina ole ajan tasalla, on suositeltavaa tarkistaa nämä asiat CitiFirstin verkkosivustolta osoitteessa www.citifirst.fi.

4. Seuraavan välilyönnin jälkeen tulee kirjainyhdistelmä, joista ilmenee Mini Futuurin liikkeeseenlaskija. Citin tuotteiden liikkeeseenlaskijakoodi on CG.

Seuraavassa on esimerkkejä Citin Mini Futuurien kaupankäyntikoodeista:

LONGMCD AA CG = Mini long, jossa kohde-etuutena on McDonald’s ja liikkeeseenlaskijana Citi.

LONGNOK AC CG = Mini long, jossa kohde-etuutena on Nokia ja liikkeeseenlaskijana Citi.

SHORTKULTA A3 CG = Mini short, jossa kohde-etuutena on kulta ja liikkeeseenlaskijana Citi.

Kaupankäyntikoodin avulla löydät helposti tämän hetkiset rahoitusosuudet ja stop loss -tasot osoitteesta www.citifirst.fi.

Disclaimer
Sijoitusaikana markkinakehitys voi vaikuttaa kyseisiin arvopapereihin negatiivisesti ja johtaa sijoitetun pääoman menetykseen kokonaisuudessaan. Kaupankäynti kyseisillä arvopapereilla sisältää sijoittajan osalta liikkeeseenlaskijariskin.

 

Please wait...