Suomi
Yksityissijoittaja
HUOMAUTUS

Valitsemalla ”Hyväksyn” jäljempänä sekä valtion tästä luettelosta vakuutatte, että olette kyseisen valtion vakinainen asukas tälle verkkosivustolle kirjautumisen hetkellä. Citigroup ei vastaa saatavilla olevien tietojen ja materiaalin jakelusta sellaisille henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat antaneet väärän todistuksen vakituisesta asuinmaastaan/sijainnistaan. Kun valitsette ”Hyväksyn” jäljempänä ja saatte pääsyn tällä verkkosivustolla oleviin tietoihin ja materiaaliin, hyväksytte tässä huomautuksessa esitetyt ehdot.

Juridisista syistä tämän verkkosivuston sisältöä ei saa asettaa Yhdysvalloissa vakinaisesti asuvien saataville. Mitään tämän verkkosivuston sisältämää materiaalia ja tällä verkkosivustolla kuvattuja tuotteita ei tarjota eikä ole tarkoitettu yhdysvaltalaisille tai Yhdysvalloissa vakituisesti asuville henkilöille, eikä heidän pääsynsä tälle verkkosivustolle ole sallittua.

VAROITUS RISKEISTÄ

Myyntirajoitukset

Tällä verkkosivustolla kuvattuja arvopapereita ei aseteta sellaisten henkilöiden tai organisaatioiden saataville, jotka sijaitsevat alueella, jolla tällaisten arvopaperien markkinointi, tarjoaminen ja/tai myyminen olisi sovellettavien lakien tai säännösten vastaista. Kyseisiä arvopapereita ei myöskään tarjota edellä mainituille henkilöille, eikä heille toimiteta tällaisia arvopapereita koskevia esitteitä tai markkinointidokumentteja. Mitään tässä kuvattuja arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Tämän verkkosivuston sisältöä ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällä verkkosivustolla kuvatut tuotteet ja palvelut eivät ole saatavilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

KIRJAUTUMALLA VERKKOSIVUSTON SUOMEA KOSKEVILLE SIVUILLE VAHVISTATTE ASUVANNE VAKITUISESTI SUOMESSA.

Riskit

Seuraava kuvaus on tiivistelmä joistakin tällä verkkosivustolla kuvattuihin arvopapereihin sijoittamiseen liittyvistä riskeistä. Arvopapereihin sijoittamiseen liittyvät riskit eivät kuitenkaan rajoitu jäljempänä kuvattuihin tapauksiin. Sijoittaessaan tällä verkkosivustolla oleviin tuotteisiin sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden voimassaoloaika on yleensä rajallinen, ja arvopaperit voivat erääntyä arvottomina. Arvopaperien luonteen vuoksi niiden arvo voi vaihdella huomattavasti, ja ne voivat jopa menettää koko arvonsa. Sijoittajien tulisi varautua koko alkuperäisen ostohinnan sekä transaktiokustannusten menettämiseen ja seurata aktiivisesti sijoituskohteena olevien arvopapereiden arvonkehitystä ja voimassaoloajan etenemistä.
 • Tässä kuvatut arvopaperit ovat valtaosin korkeariskisiä sijoituksia, joihin liittyy yleisiä markkinariskejä, kuten muun muassa korkoriski, valuuttakurssiriski, poliittinen riski, yritysriski sekä riski arvopaperin aika-arvon menettämisestä.
 • Asianomaisen kohde-etuuden hintavaihtelut vaikuttavat arvopapereiden arvoon.
 • Arvopapereiden arvoon vaikuttavat myös niihin liittyvien valuuttakurssien vaihtelut.
 • Arvopapereiden hinnat ovat volatiileja. Mikäli kohde-etuuden hinta liikkuu toiseen suuntaan kuin on ennakoitu, arvopaperin arvo saattaa laskea suhteellisesti kohde-etuuden arvoa enemmän.
Kaupankäynti ja suojaaminen
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden markkinat voivat olla rajalliset vähäisen likviditeetin tai alhaisen kaupankäyntivolyymin johdosta. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä voi olla vaikea myydä kohtuulliseen hintaan ja joissakin tapauksissa niitä voi olla vaikea myydä mihinkään hintaan. Sijoittajien ei tulisi luottaa siihen, että he pystyvät myymään tässä kuvatut arvopaperit tiettynä ajankohtana tiettyyn hintaan.
 • Sijoittajat eivät välttämättä pysty suojautumaan näihin sijoituksiin liittyviltä riskeiltä. Sijoittajille saattaa aiheutua mahdollisista suojausjärjestelyistä yhtä suuria tappioita kuin arvopapereista.
 • Liikkeeseenlaskija ja mikään sen tytäryhtiöistä ei anna mitään vakuutusta tai takuuta tässä kuvattujen arvopapereiden arvonkehityksestä, eikä niillä ole velvollisuutta toimia markkinatakaajana tai ostaa arvopapereita takaisin.
Soveltuvuus / ei neuvonantoa
 • Tässä kuvattuihin arvopapereihin liittyy tyypillisesti korkea riski, eivätkä ne välttämättä sovellu kaikille. Tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot ovat luonteeltaan kuvailevia ja yleisiä, eivätkä arvopaperit välttämättä sovellu sinulle tai et välttämättä pysty sijoittamaan niihin.
 • Tällä verkkosivustolla olevat arvopaperit on tarkoitettu myytäväksi ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka kykenevät ymmärtämään ja kantamaan sijoittamiseen liittyvät riskit.
 • Minkään tällä verkkosivustolla esitetyn ei voida katsoa muodostavan sijoitus- tai veroneuvontaa taikka oikeudellista neuvonantoa eikä minkäänlaista kehotusta ostaa tai myydä tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien tulisi kääntyä omien oikeudellisten, taloudellisten ja veroneuvonantajiensa puoleen tämän verkkosivuston kautta arvopapereihin tehtävien sijoitusten soveltuvuuden, laillisuuden ja niihin liittyvien riskien arvioimiseksi.
Ei tarjousta / ainoastaan informaatiotarkoitusta varten
 • Tällä verkkosivustolla olevat tiedot on annettu ainoastaan informaatiotarkoituksessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä taikka kehotusta ostaa arvopapereita.
 • Mikään tällä verkkosivustolla ei muodosta taikka ole osa tarjousta tai kehotusta ostaa taikka myydä mitään tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita taikka ryhtyä mihinkään mainittuun sijoitustoimintaan, eikä mitään tällä sivustolla esitettyä tule pitää tällaisena tarjouksena tai kehotuksena.
 • Arvopapereiden aikaisemmasta tuottokehityksestä tällä verkkosivustolla annettujen tietojen perusteella ei voida tehdä päätelmiä arvopaperien tulevasta tuottokehityksestä, eivätkä tiedot takaa tulevaa tuottokehitystä.
 • Tällä verkkosivustolla esitettyjä mielipiteitä ja arvioita voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ilmoitusta.
Lainaaminen arvopapereiden ostamista varten

Sijoittamista harkitsevien tulisi olla tietoisia riskeistä, jotka liittyvät varojen lainaamiseen tässä kuvattujen arvopapereiden ostamiseksi, ja erityisesti niistä mahdollisista tappioista, joita heille saattaa aiheutua koron ja pääoman maksamisesta. Sijoittajien tulisi harkita taloudellista tilannettaan siltä kannalta, kykenevätkö he kantamaan ostettuihin arvopapereihin liittyvän tappion sekä maksamaan takaisin saamansa rahoituksen.

Merkittävät edut ja eturistiriidat / etujen ja eturistiriitojen julkistaminen

Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat ajoittain omistaa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita vastaavia tai niihin taloudellisessa riippuvuussuhteessa olevia sijoitusvälineitä ja/tai toimia markkinatakaajina tällaisille sijoitusvälineille. Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat myös olla investointipankkisuhteessa taikka muussa kaupallisessa suhteessa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita koskevien arvopaperien, rahoitusvälineiden tai muiden vastaavien tai niihin liittyvien tuotteiden liikkeeseenlaskijan tai -laskijoiden kanssa taikka saada niiltä edellä mainittuja seikkoja koskevia tietoja. Citigroup voi myös ryhtyä sen omaan lukuun toteutettaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien sijoittajien kanssa tehtävien transaktioiden aloittamiseen tai päättämiseen liittyviin suojausjärjestelyihin, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti sijoittajien kanssa tehtyjen transaktioiden taustalla olevaan markkinahintaan, kurssiin, indeksiin tai muihin markkinatekijöihin sekä näin ollen transaktion arvoon.
Innovatiivinen valikoima sijoitus- ja kaupankäyntituotteita yksityis- ja institutionaalisille sijoittajille.

Räätälöidyt ratkaisut

Citin monipuoliset sijoitus- ja kaupankäyntituotteet ovat räätälöity täyttämään erilaisten asiakkaitten erilaiset tarpeet.

Sijoitus- ja kaupankäyntituotteet

Selataksesi tuotevalikoimaa, valitse maasi.

Multi-Asset -luokat

Citin asiakkailla on pääsy maailmanlaajuisesti kaikille markkinoille.

Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi sivustollamme. Jatkamalla sivuston käyttöä suostut siihen, että käytämme evästeitä tällä sivustolla.

x
Unlimited Turbot

Knockout-taso on kaikissa Citin Unlimited Turboissa sama kuin toteutushinta. Juoksuaika on sen sijaan tuotteen nimen mukaisesti rajoittamaton, mutta jos knock-out-taso saavutetaan, tuote erääntyy arvottomana.

Unlimited Turbojen hinnan määrää ensisijaisesti kohde-etuuden kurssikehitys. Volatiliteetin vaikutus turbowarrantin hinnanmuodostuksessa on käytännössä olematon. Unlimited Turboilla on mahdollisuus sijoittaa sekä kurssinousuun (Unlimited Turbo long) että kurssilaskuun (Unlimited Turbo short).

Miten Unlimited Turbo toimii?
Unlimited Turbot ovat viputuotteita, joka tarkoittaa sitä että hinnanmuutokset Unlimited Turboihin tehdyssä sijoituksessa ovat suhteellisesti suurempia verrattuna kohde-etuuteen tehtyyn suoraan sijoitukseen. Sijoittajan tulee kuitenkin myös huomioida, että vipuvaikutus toimii molempiin suuntiin: myös tappiot voivat olla keskimääräistä suurempia.

Vipuvaikutus syntyy siitä, että sijoittaja maksaa ainoastaan osan kohde-etuuden hinnasta. Yksinkertaistetusti Unlimited Turbossa voidaan kuvitella olevan sisäänrakennettu laina sen toteutushintaan (strike) asti. Mitä lähempänä toisiaan unlimited Turbon toteutushinta ja kohde-etuuden nykyinen kurssi ovat, sitä suurempi vipuvaikutus on ja sen myötä myös riski on suurempi. Vipuvaikutuksesta huolimatta Unlimited Turbon hinnanvaihtelut ovat kertoimella kerrottuna euromääräisesti yhtä suuret kuin kohde-etuudella.

Knockout-taso=toteutushinta
Unlimited Turbon knockout-taso ja toteutushinta ovat identtiset. Tämän ansiosta kohde-etuuden hinta voi tulla lähemmäs unlimited Turbon toteutushintaa, toisin kuin jos knockout-taso olisi toteutushinnan yläpuolella (long) tai alapuolella (short). Tästä johtuen Unlimited Turbon saavuttaessa knockout-tason, tuote erääntyy arvottomana, eikä jäännösarvoa makseta.

Toteutushinnan tarkistaminen
Unlimited Turboilla ei ole ennalta määrättyä päättymispäivää, jonka takia tuotteen rahoituksesta aiheutuneet kustannukset laskutetaan tuotteen hinnasta päivittäin toteutushintaa ja knock-out tasoa tarkastamalla, ts. siirtämällä.

Esimerkki:
Osake A:n tämänhetkinen hinta on 55 euroa. Unlimited Turbon toteutushinta (ja knockout-taso) on 50 euroa, kun taas kerroin on 0,1. Turbon hinta on kohde-etuuden hinnan (55 euroa) ja toteutushinnan (50 euroa) välinen erotus Unlimited Turbon kertoimella kerrottuna. Tässä esimerkissä hinnaksi muodostuu 0,5 euroa. Rahoituskustannus lasketaan soveltamalla rahoituskorkoa toteutushintaan kuukauden alussa. Jakamalla vuosittainen korko 365 päivällä saadaan Unlimited Turbon päivittäinen rahoituskustannus. Vaikka kohde-etuuden hinta 6. päivänä olisikin sama kuin 1. päivänä, Unlimited Turbo maksaa vähemmän 6. päivänä rahoituskustannuksen takia.

Toteutushinta/Knock out-taso: 50€
Kerroin: 0,1
Kohde-etuuden hinta: 55€
Korko: 5% p.a.
Unlimited Turbon hinta: 0,50€

Ajankohta Toteutushinta Knock-out-taso Turbon hinta
Päivä 1 50.000 50.000 0.500
Päivä 2 50.007 50.007 0.499
Päivä 3 50.014 50.014 0.498
Päivä 4 50.021 50.021 0.497
Päivä 5 50.027 50.027 0.496
Päivä 6 50.034 50.034 0.495

Knockout

Jos kohde-etuuden hinta saavuttaa knockout-tason, tuote erääntyy arvottomana, ja sijoittaja menettää koko sijoittamansa pääoman. Knockout voi tapahtua milloin tahansa tuotteen voimassaoloaikana. On tärkeää huomioida, että knockout voi tapahtua myös Suomen pörssin ollessa kiinni, jos kohde-etuudella käydään kauppaa muilla markkinapaikoilla.

Toteutushinnan tarkistaminen osingonjaon yhteydessä
Päivittäisen tarkistuksen lisäksi myös osingonjako voi aiheuttaa toteutushinnan ja knockout-tason tarkistuksen. Osinkotarkistus suoritetaan sekä Unlimited osto- että myyntiTurboissa, ja se vähennetään sekä toteutushinnasta että knockout-tasosta. Koska osingonjaon yhteydessä kohde-etuuden kurssi putoaa, jos kyseistä tarkistusta ei suoritettaisi, Unlimited Turboissa olisi ennalta ohjelmoitu arvonmuutos, joka saattaisi myös ylittää knockout-tason.

Vaihtokurssi
Jos Unlimited Turbon kohde-etuus noteerataan muussa valuutassa kuin euroissa, valuuttakurssi huomioidaan tuotteen hintaa laskettaessa. Myös rahoitusosuuden ja knockout-tason tarkistaminen tehdään senhetkisellä vaihtokurssilla.

Miten kaupankäyntikoodista voi olla hyötyä?
Unlimited Turboissa on käytössä kaupankäyntikoodit, joista tuotteen kohde-etuus, tyyppi, erääntymispäivä, toteutushinta ja liikkeeseenlaskija voidaan nähdä helposti. Kaupankäyntikoodi muodostuu viidestä osasta seuraavassa järjestyksessä:

1. Ensimmäinen kirjain on aina T, joka kertoo, että kyseessä on Turbo eikä tavallinen warrantti.

2. Ensimmäisen kirjaimen jälkeiset neljä tai viisikirjainta ovat lyhenne LONG tai SHORT, josta ilmenee, onko kyseessä oleva Unlimited Turbo long (osto) vai short (myynti).

3. Seuraava osa kertoo kohde-etuuden. Normaalistikäytetään kohde-etuuden kaupankäyntikoodia,mutta poikkeuksia voi esiintyä.

4. Seuraavan välilyönnin jälkeen tulee sarjanumero, joka koostuu kahdesta tai kolmesta merkistä. Tämä yhdistelmä voi koostua kirjaimista ja/tai numeroista, ja niitä voidaan yhdistellä miten tahansa. Koska Citillä voi olla useita Unlimited Turboja joilla on sama kohde-etuus, ja koska toteutushintaa ei mainita kaupankäyntikoodissa (päivittäisen vaihtelun vuoksi), tämän sarjanumeron avulla sijoittaja tunnistaa helposti oman Unlimited Turbon, ja näkee helposti tuotteen senhetkisen toteutushinnan. Koska pankkien ja välittäjien kurssilistojen tiedot toteutushinnasta eivät aina ole ajan tasalla, on suositeltavaa tarkistaa nämä asiat CitiFirstin verkkosivustosta osoitteessa www.citifirst.fi.

5. Kirjainyhdistelmä, joka kertoo liikkeeseenlaskijan. Citin liikkeeseenlaskijakoodi on CG.

Disclaimer
Sijoitusaikana markkinakehitys voi vaikuttaa kyseisiin arvopapereihin negatiivisesti ja johtaa sijoitetun pääoman menetykseen kokonaisuudessaan. Kaupankäynti kyseisillä arvopapereilla sisältää sijoittajan osalta liikkeeseenlaskijariskin. 

Please wait...