Suomi
Yksityissijoittaja
HUOMAUTUS

Valitsemalla ”Hyväksyn” jäljempänä sekä valtion tästä luettelosta vakuutatte, että olette kyseisen valtion vakinainen asukas tälle verkkosivustolle kirjautumisen hetkellä. Citigroup ei vastaa saatavilla olevien tietojen ja materiaalin jakelusta sellaisille henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat antaneet väärän todistuksen vakituisesta asuinmaastaan/sijainnistaan. Kun valitsette ”Hyväksyn” jäljempänä ja saatte pääsyn tällä verkkosivustolla oleviin tietoihin ja materiaaliin, hyväksytte tässä huomautuksessa esitetyt ehdot.

Juridisista syistä tämän verkkosivuston sisältöä ei saa asettaa Yhdysvalloissa vakinaisesti asuvien saataville. Mitään tämän verkkosivuston sisältämää materiaalia ja tällä verkkosivustolla kuvattuja tuotteita ei tarjota eikä ole tarkoitettu yhdysvaltalaisille tai Yhdysvalloissa vakituisesti asuville henkilöille, eikä heidän pääsynsä tälle verkkosivustolle ole sallittua.

VAROITUS RISKEISTÄ

Myyntirajoitukset

Tällä verkkosivustolla kuvattuja arvopapereita ei aseteta sellaisten henkilöiden tai organisaatioiden saataville, jotka sijaitsevat alueella, jolla tällaisten arvopaperien markkinointi, tarjoaminen ja/tai myyminen olisi sovellettavien lakien tai säännösten vastaista. Kyseisiä arvopapereita ei myöskään tarjota edellä mainituille henkilöille, eikä heille toimiteta tällaisia arvopapereita koskevia esitteitä tai markkinointidokumentteja. Mitään tässä kuvattuja arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Tämän verkkosivuston sisältöä ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällä verkkosivustolla kuvatut tuotteet ja palvelut eivät ole saatavilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

KIRJAUTUMALLA VERKKOSIVUSTON SUOMEA KOSKEVILLE SIVUILLE VAHVISTATTE ASUVANNE VAKITUISESTI SUOMESSA.

Riskit

Seuraava kuvaus on tiivistelmä joistakin tällä verkkosivustolla kuvattuihin arvopapereihin sijoittamiseen liittyvistä riskeistä. Arvopapereihin sijoittamiseen liittyvät riskit eivät kuitenkaan rajoitu jäljempänä kuvattuihin tapauksiin. Sijoittaessaan tällä verkkosivustolla oleviin tuotteisiin sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden voimassaoloaika on yleensä rajallinen, ja arvopaperit voivat erääntyä arvottomina. Arvopaperien luonteen vuoksi niiden arvo voi vaihdella huomattavasti, ja ne voivat jopa menettää koko arvonsa. Sijoittajien tulisi varautua koko alkuperäisen ostohinnan sekä transaktiokustannusten menettämiseen ja seurata aktiivisesti sijoituskohteena olevien arvopapereiden arvonkehitystä ja voimassaoloajan etenemistä.
 • Tässä kuvatut arvopaperit ovat valtaosin korkeariskisiä sijoituksia, joihin liittyy yleisiä markkinariskejä, kuten muun muassa korkoriski, valuuttakurssiriski, poliittinen riski, yritysriski sekä riski arvopaperin aika-arvon menettämisestä.
 • Asianomaisen kohde-etuuden hintavaihtelut vaikuttavat arvopapereiden arvoon.
 • Arvopapereiden arvoon vaikuttavat myös niihin liittyvien valuuttakurssien vaihtelut.
 • Arvopapereiden hinnat ovat volatiileja. Mikäli kohde-etuuden hinta liikkuu toiseen suuntaan kuin on ennakoitu, arvopaperin arvo saattaa laskea suhteellisesti kohde-etuuden arvoa enemmän.
Kaupankäynti ja suojaaminen
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden markkinat voivat olla rajalliset vähäisen likviditeetin tai alhaisen kaupankäyntivolyymin johdosta. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä voi olla vaikea myydä kohtuulliseen hintaan ja joissakin tapauksissa niitä voi olla vaikea myydä mihinkään hintaan. Sijoittajien ei tulisi luottaa siihen, että he pystyvät myymään tässä kuvatut arvopaperit tiettynä ajankohtana tiettyyn hintaan.
 • Sijoittajat eivät välttämättä pysty suojautumaan näihin sijoituksiin liittyviltä riskeiltä. Sijoittajille saattaa aiheutua mahdollisista suojausjärjestelyistä yhtä suuria tappioita kuin arvopapereista.
 • Liikkeeseenlaskija ja mikään sen tytäryhtiöistä ei anna mitään vakuutusta tai takuuta tässä kuvattujen arvopapereiden arvonkehityksestä, eikä niillä ole velvollisuutta toimia markkinatakaajana tai ostaa arvopapereita takaisin.
Soveltuvuus / ei neuvonantoa
 • Tässä kuvattuihin arvopapereihin liittyy tyypillisesti korkea riski, eivätkä ne välttämättä sovellu kaikille. Tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot ovat luonteeltaan kuvailevia ja yleisiä, eivätkä arvopaperit välttämättä sovellu sinulle tai et välttämättä pysty sijoittamaan niihin.
 • Tällä verkkosivustolla olevat arvopaperit on tarkoitettu myytäväksi ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka kykenevät ymmärtämään ja kantamaan sijoittamiseen liittyvät riskit.
 • Minkään tällä verkkosivustolla esitetyn ei voida katsoa muodostavan sijoitus- tai veroneuvontaa taikka oikeudellista neuvonantoa eikä minkäänlaista kehotusta ostaa tai myydä tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien tulisi kääntyä omien oikeudellisten, taloudellisten ja veroneuvonantajiensa puoleen tämän verkkosivuston kautta arvopapereihin tehtävien sijoitusten soveltuvuuden, laillisuuden ja niihin liittyvien riskien arvioimiseksi.
Ei tarjousta / ainoastaan informaatiotarkoitusta varten
 • Tällä verkkosivustolla olevat tiedot on annettu ainoastaan informaatiotarkoituksessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä taikka kehotusta ostaa arvopapereita.
 • Mikään tällä verkkosivustolla ei muodosta taikka ole osa tarjousta tai kehotusta ostaa taikka myydä mitään tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita taikka ryhtyä mihinkään mainittuun sijoitustoimintaan, eikä mitään tällä sivustolla esitettyä tule pitää tällaisena tarjouksena tai kehotuksena.
 • Arvopapereiden aikaisemmasta tuottokehityksestä tällä verkkosivustolla annettujen tietojen perusteella ei voida tehdä päätelmiä arvopaperien tulevasta tuottokehityksestä, eivätkä tiedot takaa tulevaa tuottokehitystä.
 • Tällä verkkosivustolla esitettyjä mielipiteitä ja arvioita voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ilmoitusta.
Lainaaminen arvopapereiden ostamista varten

Sijoittamista harkitsevien tulisi olla tietoisia riskeistä, jotka liittyvät varojen lainaamiseen tässä kuvattujen arvopapereiden ostamiseksi, ja erityisesti niistä mahdollisista tappioista, joita heille saattaa aiheutua koron ja pääoman maksamisesta. Sijoittajien tulisi harkita taloudellista tilannettaan siltä kannalta, kykenevätkö he kantamaan ostettuihin arvopapereihin liittyvän tappion sekä maksamaan takaisin saamansa rahoituksen.

Merkittävät edut ja eturistiriidat / etujen ja eturistiriitojen julkistaminen

Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat ajoittain omistaa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita vastaavia tai niihin taloudellisessa riippuvuussuhteessa olevia sijoitusvälineitä ja/tai toimia markkinatakaajina tällaisille sijoitusvälineille. Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat myös olla investointipankkisuhteessa taikka muussa kaupallisessa suhteessa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita koskevien arvopaperien, rahoitusvälineiden tai muiden vastaavien tai niihin liittyvien tuotteiden liikkeeseenlaskijan tai -laskijoiden kanssa taikka saada niiltä edellä mainittuja seikkoja koskevia tietoja. Citigroup voi myös ryhtyä sen omaan lukuun toteutettaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien sijoittajien kanssa tehtävien transaktioiden aloittamiseen tai päättämiseen liittyviin suojausjärjestelyihin, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti sijoittajien kanssa tehtyjen transaktioiden taustalla olevaan markkinahintaan, kurssiin, indeksiin tai muihin markkinatekijöihin sekä näin ollen transaktion arvoon.
Innovatiivinen valikoima sijoitus- ja kaupankäyntituotteita yksityis- ja institutionaalisille sijoittajille.

Räätälöidyt ratkaisut

Citin monipuoliset sijoitus- ja kaupankäyntituotteet ovat räätälöity täyttämään erilaisten asiakkaitten erilaiset tarpeet.

Sijoitus- ja kaupankäyntituotteet

Selataksesi tuotevalikoimaa, valitse maasi.

Multi-Asset -luokat

Citin asiakkailla on pääsy maailmanlaajuisesti kaikille markkinoille.

Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi sivustollamme. Jatkamalla sivuston käyttöä suostut siihen, että käytämme evästeitä tällä sivustolla.

x
Esimerkkitapauksia

Ensimmäisenä sijoittajan tulee arvioida sopivatko kohde-etuus ja sertifikaatti omaan riskiprofiiliin. Seuraava kysymys liittyy sijoittajan näkemykseen kohde-etuudesta: onko näkemys optimistinen vai odottaako sijoittaja maltillista kehitystä? Tämän lisäksi on arvioitava, sopiiko sertifikaatin erääntymispäivä sijoittajan sijoitushorisonttiin. Näiden asioiden arvioiminen auttaa sijoittajaa sopivan sertifikaatin valinnassa.

Esimerkki selventää alennuksen ja maksimitason yhteyden sijoittajalle luomat mahdollisuudet ja riskit.

Sijoittaja on ostanut seuraavan Discount-sertifikaatin A-osakkeeseen.

A-osakkeen kurssi: 50 euroa
Discount-sertifikaatin hankintahinta 40 euroa
Discount-sertifikaatin maksimitaso 55 euroa
Aikaa erääntymiseen 12 kuukautta
Kerroin 1

Discount-sertifikaatin avulla sijoittaja saa A-osakkeen 10 euron (20 %) alennuksella. Alla olevan taulukon perusteella voidaan tarkastella, missä tapauksissa sijoitus sertifikaattiin on ollut kannattava.Laskeva kurssi
Esimerkki osoittaa, että Discount-sertifikaatti on edullisempi vaihtoehto monessa tapauksessa. Kohde-etuuden laskiessa sertifikaatti tarjoaa sijoittajalle tietyn suojan tappioita vastaan. Jopa kohde-etuuden laskettua lähes 40 euroon, on sertifikaatin tuotto positiivinen. Jos A-osake olisi laskenut esimerkiksi 50 eurosta 45 euroon, olisi kohde-etuuden tuotto ollut -10 %. Sertifikaatin tuotto on +12,5 %, koska sertifikaatin ostohinta oli 40 euroa. Vasta kohde-etuuden hinnan ollessa alle 40 euroa on sijoitus sertifikaattiin ollut tappiollinen, kuitenkin aina vähemmän kuin suora sijoitus kohdeetuuteen alemman hankintahinnan ansiosta. Tämä pätee lukuun ottamatta osakkeen täydellistä arvonmenetystä, jolloin myös sertifikaatti olisi arvoton ja sijoittaja menettäisi koko sijoittamansa pääoman.

Paikallaan pysyvä kurssi
Eräs Discount-sertifikaatin tärkeä ominaisuus tulee parhaiten esiin kohde-etuuden kurssin laahatessa paikallaan. Jos A-osake on erääntymishetkellä samalla tasolla kuin ostohetkellä, eli esimerkissä tasolla 50 euroa, tarjoaa Discount-sertifikaatti 10 euron suuruisen tuoton samansuuruisen alennuksen johdosta. Discount-sertifikaatit ovat erityisen mielenkiintoisia paikallaan laahaavassa markkinatilanteessa, koska myös sivusuuntaan kehittyvä kohde-etuus voi tuottaa sijoittajalle positiivisen tuoton. Esimerkin tapauksessa Discount-tuotto on 10 euroa eli 25 %.

Tuottoa, jonka Discount-sertifikaattiin sijoittanut saavuttaa kohde-etuuden ollessa muuttumaton, kutsutaan Discount-tuotoksi

Maltillisesti nouseva kurssi
Myös kohde-etuuden maltillisesti nouseva kurssi on Discount-sertifikaatille edullinen. Esimerkin A-osakkeen noustua erääntymispäivään mennessä 10 %, 50 eurosta 55 euroon, saavuttaisi Discount-sertifikaatti 37,5 % tuoton. Discount-sertifikaatti tarjoaa tässä tapauksessa osaketta parempaa tuottoa. Sertifikaatin maksimitaso on esimerkissä 55 euroa, joka on myös sertifikaatin maksimiarvo, eli korkein summa, joka sertifikaatista voidaan tulla maksamaan sijoittajalle. Toisin sanoen sijoittaja olisi esimerkissä saavuttanut sertifikaatin Maksimituoton.

Voimakkaasti nouseva kurssi
Vasta voimakkaan kurssinousun yhteydessä olisi suora sijoitus A-osakkeeseen ollut kannattavampi vaihtoehto. Esimerkissä osakkeen on noustava 37,5 %, 68,75 euroon ennen kuin osakkeen tuotto on vähintään samalla tasolla sertifikaatin tuoton kanssa. Se kohde-etuuden hinta, josta alkaen suora sijoitus olisi parempi vaihtoehto kuin Discount-sertifikaatti on niin sanottu Outperformance-taso.
Disclaimer
Sijoitusaikana markkinakehitys voi vaikuttaa kyseisiin arvopapereihin negatiivisesti ja johtaa sijoitetun pääoman menetykseen kokonaisuudessaan. Kaupankäynti kyseisillä arvopapereilla sisältää sijoittajan osalta liikkeeseenlaskijariskin.

 

Please wait...