Suomi
Yksityissijoittaja
HUOMAUTUS

Valitsemalla ”Hyväksyn” jäljempänä sekä valtion tästä luettelosta vakuutatte, että olette kyseisen valtion vakinainen asukas tälle verkkosivustolle kirjautumisen hetkellä. Citigroup ei vastaa saatavilla olevien tietojen ja materiaalin jakelusta sellaisille henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat antaneet väärän todistuksen vakituisesta asuinmaastaan/sijainnistaan. Kun valitsette ”Hyväksyn” jäljempänä ja saatte pääsyn tällä verkkosivustolla oleviin tietoihin ja materiaaliin, hyväksytte tässä huomautuksessa esitetyt ehdot.

Juridisista syistä tämän verkkosivuston sisältöä ei saa asettaa Yhdysvalloissa vakinaisesti asuvien saataville. Mitään tämän verkkosivuston sisältämää materiaalia ja tällä verkkosivustolla kuvattuja tuotteita ei tarjota eikä ole tarkoitettu yhdysvaltalaisille tai Yhdysvalloissa vakituisesti asuville henkilöille, eikä heidän pääsynsä tälle verkkosivustolle ole sallittua.

VAROITUS RISKEISTÄ

Myyntirajoitukset

Tällä verkkosivustolla kuvattuja arvopapereita ei aseteta sellaisten henkilöiden tai organisaatioiden saataville, jotka sijaitsevat alueella, jolla tällaisten arvopaperien markkinointi, tarjoaminen ja/tai myyminen olisi sovellettavien lakien tai säännösten vastaista. Kyseisiä arvopapereita ei myöskään tarjota edellä mainituille henkilöille, eikä heille toimiteta tällaisia arvopapereita koskevia esitteitä tai markkinointidokumentteja. Mitään tässä kuvattuja arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Tämän verkkosivuston sisältöä ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällä verkkosivustolla kuvatut tuotteet ja palvelut eivät ole saatavilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

KIRJAUTUMALLA VERKKOSIVUSTON SUOMEA KOSKEVILLE SIVUILLE VAHVISTATTE ASUVANNE VAKITUISESTI SUOMESSA.

Riskit

Seuraava kuvaus on tiivistelmä joistakin tällä verkkosivustolla kuvattuihin arvopapereihin sijoittamiseen liittyvistä riskeistä. Arvopapereihin sijoittamiseen liittyvät riskit eivät kuitenkaan rajoitu jäljempänä kuvattuihin tapauksiin. Sijoittaessaan tällä verkkosivustolla oleviin tuotteisiin sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden voimassaoloaika on yleensä rajallinen, ja arvopaperit voivat erääntyä arvottomina. Arvopaperien luonteen vuoksi niiden arvo voi vaihdella huomattavasti, ja ne voivat jopa menettää koko arvonsa. Sijoittajien tulisi varautua koko alkuperäisen ostohinnan sekä transaktiokustannusten menettämiseen ja seurata aktiivisesti sijoituskohteena olevien arvopapereiden arvonkehitystä ja voimassaoloajan etenemistä.
 • Tässä kuvatut arvopaperit ovat valtaosin korkeariskisiä sijoituksia, joihin liittyy yleisiä markkinariskejä, kuten muun muassa korkoriski, valuuttakurssiriski, poliittinen riski, yritysriski sekä riski arvopaperin aika-arvon menettämisestä.
 • Asianomaisen kohde-etuuden hintavaihtelut vaikuttavat arvopapereiden arvoon.
 • Arvopapereiden arvoon vaikuttavat myös niihin liittyvien valuuttakurssien vaihtelut.
 • Arvopapereiden hinnat ovat volatiileja. Mikäli kohde-etuuden hinta liikkuu toiseen suuntaan kuin on ennakoitu, arvopaperin arvo saattaa laskea suhteellisesti kohde-etuuden arvoa enemmän.
Kaupankäynti ja suojaaminen
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden markkinat voivat olla rajalliset vähäisen likviditeetin tai alhaisen kaupankäyntivolyymin johdosta. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä voi olla vaikea myydä kohtuulliseen hintaan ja joissakin tapauksissa niitä voi olla vaikea myydä mihinkään hintaan. Sijoittajien ei tulisi luottaa siihen, että he pystyvät myymään tässä kuvatut arvopaperit tiettynä ajankohtana tiettyyn hintaan.
 • Sijoittajat eivät välttämättä pysty suojautumaan näihin sijoituksiin liittyviltä riskeiltä. Sijoittajille saattaa aiheutua mahdollisista suojausjärjestelyistä yhtä suuria tappioita kuin arvopapereista.
 • Liikkeeseenlaskija ja mikään sen tytäryhtiöistä ei anna mitään vakuutusta tai takuuta tässä kuvattujen arvopapereiden arvonkehityksestä, eikä niillä ole velvollisuutta toimia markkinatakaajana tai ostaa arvopapereita takaisin.
Soveltuvuus / ei neuvonantoa
 • Tässä kuvattuihin arvopapereihin liittyy tyypillisesti korkea riski, eivätkä ne välttämättä sovellu kaikille. Tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot ovat luonteeltaan kuvailevia ja yleisiä, eivätkä arvopaperit välttämättä sovellu sinulle tai et välttämättä pysty sijoittamaan niihin.
 • Tällä verkkosivustolla olevat arvopaperit on tarkoitettu myytäväksi ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka kykenevät ymmärtämään ja kantamaan sijoittamiseen liittyvät riskit.
 • Minkään tällä verkkosivustolla esitetyn ei voida katsoa muodostavan sijoitus- tai veroneuvontaa taikka oikeudellista neuvonantoa eikä minkäänlaista kehotusta ostaa tai myydä tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien tulisi kääntyä omien oikeudellisten, taloudellisten ja veroneuvonantajiensa puoleen tämän verkkosivuston kautta arvopapereihin tehtävien sijoitusten soveltuvuuden, laillisuuden ja niihin liittyvien riskien arvioimiseksi.
Ei tarjousta / ainoastaan informaatiotarkoitusta varten
 • Tällä verkkosivustolla olevat tiedot on annettu ainoastaan informaatiotarkoituksessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä taikka kehotusta ostaa arvopapereita.
 • Mikään tällä verkkosivustolla ei muodosta taikka ole osa tarjousta tai kehotusta ostaa taikka myydä mitään tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita taikka ryhtyä mihinkään mainittuun sijoitustoimintaan, eikä mitään tällä sivustolla esitettyä tule pitää tällaisena tarjouksena tai kehotuksena.
 • Arvopapereiden aikaisemmasta tuottokehityksestä tällä verkkosivustolla annettujen tietojen perusteella ei voida tehdä päätelmiä arvopaperien tulevasta tuottokehityksestä, eivätkä tiedot takaa tulevaa tuottokehitystä.
 • Tällä verkkosivustolla esitettyjä mielipiteitä ja arvioita voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ilmoitusta.
Lainaaminen arvopapereiden ostamista varten

Sijoittamista harkitsevien tulisi olla tietoisia riskeistä, jotka liittyvät varojen lainaamiseen tässä kuvattujen arvopapereiden ostamiseksi, ja erityisesti niistä mahdollisista tappioista, joita heille saattaa aiheutua koron ja pääoman maksamisesta. Sijoittajien tulisi harkita taloudellista tilannettaan siltä kannalta, kykenevätkö he kantamaan ostettuihin arvopapereihin liittyvän tappion sekä maksamaan takaisin saamansa rahoituksen.

Merkittävät edut ja eturistiriidat / etujen ja eturistiriitojen julkistaminen

Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat ajoittain omistaa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita vastaavia tai niihin taloudellisessa riippuvuussuhteessa olevia sijoitusvälineitä ja/tai toimia markkinatakaajina tällaisille sijoitusvälineille. Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat myös olla investointipankkisuhteessa taikka muussa kaupallisessa suhteessa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita koskevien arvopaperien, rahoitusvälineiden tai muiden vastaavien tai niihin liittyvien tuotteiden liikkeeseenlaskijan tai -laskijoiden kanssa taikka saada niiltä edellä mainittuja seikkoja koskevia tietoja. Citigroup voi myös ryhtyä sen omaan lukuun toteutettaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien sijoittajien kanssa tehtävien transaktioiden aloittamiseen tai päättämiseen liittyviin suojausjärjestelyihin, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti sijoittajien kanssa tehtyjen transaktioiden taustalla olevaan markkinahintaan, kurssiin, indeksiin tai muihin markkinatekijöihin sekä näin ollen transaktion arvoon.
Innovatiivinen valikoima sijoitus- ja kaupankäyntituotteita yksityis- ja institutionaalisille sijoittajille.

Räätälöidyt ratkaisut

Citin monipuoliset sijoitus- ja kaupankäyntituotteet ovat räätälöity täyttämään erilaisten asiakkaitten erilaiset tarpeet.

Sijoitus- ja kaupankäyntituotteet

Selataksesi tuotevalikoimaa, valitse maasi.

Multi-Asset -luokat

Citin asiakkailla on pääsy maailmanlaajuisesti kaikille markkinoille.

Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi sivustollamme. Jatkamalla sivuston käyttöä suostut siihen, että käytämme evästeitä tällä sivustolla.

x
Discount-sertifikaatit
Sijoita osakkeeseen alennuksella

Discount-sertifikaatit ovat sijoitustuotteita, jotka mahdollistavat sijoittamisen kohdeetuuteen suoraa sijoitusta edullisempaan hankintahintaan.Halvempi hankintahinta tarjoaa sijoittajalle kaksi merkittävää etua: Positiivisen tuoton saavuttamiseksi riittää jo paikallaan pysyvä tai jopa hieman laskeva kurssi. Tämän johdosta onnistuneen sijoituksen todennäköisyys on suurempi kuin suorassa sijoituksessa kohde-etuuteen. Lisäksi tappioriski on aina pienempi kuin suorassa sijoituksessa kohde-etuutena olevaan osakkeeseen tai indeksiin, lukuun ottamatta kohde-etuuden täydellistä arvonmenetystä. Jos kohde-etuus menettää arvonsa kokonaan, myös sertifikaatti on arvoton. Vastapainoksi sertifikaatin arvo on rajattu niin sanotulla maksimitasolla. Sertifikaatin tuotto on siis rajallinen, kun taas suora sijoitus hyötyy rajoittamattomasti kohde-etuuden arvon noususta.


Toimintaperiaate
Toimintaperiaate on erittäin yksinkertainen: ostaessaan Discount-sertifikaatin sijoittaja ostaa välillisesti esimerkiksi osakkeen tai muun kohde-etuuden. Rakenteensa ansiosta sijoittaja maksaa sertifikaatista kuitenkin alemman hinnan verrattuna osakkeen hintaan. Discount-sertifikaatin alennus koostuu siis kohde-etuuden hinnan ja Discount-sertifikaatin hinnan välisestä erotuksesta. Oletetaan, että A-osakkeen hinta on pörssissä tällä hetkellä 50 euroa. Discount Sertifikaatti A-osakkeeseen maksaa kuitenkin vain 40 euroa. Tämän ansiosta voit sertifikaatin avulla sijoittaa osakkeeseen 10 euron alennuksella verrattuna suoraan sijoitukseen osakkeeseen.Alennus = puskuri
Discount-sertifikaatin alennus tarjoaa rajallisen puskurin tappioille kohde-etuuden hinnan laskiessa. Yllä olevassa esimerkissä tämä puskuri on 20 %. Vasta siinä tapauksessa, että erääntymispäivänä A-osake on enemmän kuin 10 euroa tai 20 % alempana, on sijoitus Discount-sertifikaattiin ollut tappiollinen. Tämä alennus rakentuu koko sertifikaatin voimassaoloajalta.

Rajallinen tuottopotentiaali
Discount-sertifikaatin myötä saatu alennus mahdollistaa tuoton myös vaikeissa markkinatilanteissa. Miksi sitten sijoittaja ylipäätään harkitsisi osakkeen ostamista,jos Discount-sertifikaatin avulla saa saman kohde etuuden halvemmalla? Discount-sertifikaatti ei kaikissa tapauksissa ole parempi vaihtoehto kuin suora sijoitus kohdeetuuteen. Osakkeen hinnan noustessa Discount-sertifikaatti osallistuu nousuun vain sertifikaatin maksimitasoon asti, jolloin suora sijoitus kohde-etuuteen olisi sertifikaattisijoitusta kannattavampi. Tuotto on siis rajoitettu tietylle tasolle. Rajattu tuottomahdollisuus voidaan nähdä alennuksen hintana. Maksimiarvo on korkein arvo, joka sijoittajalle voidaan sertifikaatista maksaa. 

Huomioithan, että Discount-sertifikaatin tuottomahdollisuus on rajattu maksimitasoon.

Mahdollisuudet:
Discount-tuotto
Discount-sertifikaatti voi saavuttaa positiivisen tuoton jo sivuttaisliikkeisessä ja jopa rajallisesti laskevassa markkinassa. Tämä ei ole suorassa osake-tai indeksisijoituksessa mahdollista. Tuotto, jonka Discount-sertifikaatti saavuttaa kohde-etuuden olessa muuttumaton kutsutaan Discount-tuotoksi. Discount-tuotto rakentuu koko sertifikaatin voimassaoloaikana.

Tappiopuskuri
Alennus toimii tappiopuskurina. Vasta jos indeksi on sertifikaatin eräpäivänä sertifikaatin ostohinnan alapuolella, on sijoitus ollut tappiollinen. Todennäköisyys positiivisen tuoton saavuttamiseen Discount-sertifikaatilla on siis korkeampi kuin kohdeetuuden kohdalla.

Riskit
Markkinariski
Jos kohde-etuuden arvo laskee selkeästi (osake tai indeksi), myös Discount-sertifikaatin ostanut sijoittaja kärsii tappion. Ostaessaan Discount-sertifikaatin sijoittajan tulee tiedostaa, että hän tekee Discount-sertifikaatin kautta osakesijoituksen ja altistuu siihen liittyville riskeille.

Rajallinen tuotto
Sertifikaattiin sijoittanut ei voi koskaan saada käteissuorituksena enempää kuin sertifikaatin maksimiarvon. Tuottomahdollisuus on siis rajattu maksimitasolle. Jos kohde-etuus nousee maksimitason yläpuolelle, sertifikaatin haltija ei enää hyödy maksimitason ylittävästä positiivisesta kehityksestä. 

Liikkeeseenlaskijariski
Discount-sertifikaatit ovat velkakirjoja ja siten riippuvaisia liikkeeseenlaskijan luottoluokituksesta. Sertifikaattiin liittyy koko sijoitetun pääoman menettämisen riski, jos liikkeeseenlaskija ajautuu maksuvaikeuksiin tai maksukyvyttömyyteen. Sijoittajan tulee tutustua liikkeeseenlaskijan luottoluokitukseen ennen sijoitusta Discount-sertifikaattiin.

Kurssikäyttäytyminen voimassaoloaikana
Discount-sertifikaatin maksuprofiili koskee lähtökohtaisesti vasta erääntymispäivän tilannetta, jolloin maksusuoritus määräytyy kohde-etuuden hinnan mukaan.Voimassaolon aikana Discount-sertifikaatin hinta perustuu kohde-etuuden hinnan lisäksi muihin hintaan vaikuttaviin tekijöihin kuten implisiittiseen volatiliteettiin, osinkoodotuksiin ja korkotason kehitykseen.

Käteissuoritus erääntymisen yhteydessä
Discount-sertifikaatin käteissuorituksen suuruus arvostuspäivänä määräytyy Discount-sertifikaatin maksimitason sekä kohde-etuuden erääntymispäivän kurssin mukaan.

Kaksi lähtökohtaisesti todennäköistä lopputulemaa
Skenaario 1:
Kohde-etuuden kurssi on erääntymispäivänä maksimitasolla tai sen yläpuolella.
Tässä tapauksessa Discount-sertifikaatista maksettava käteissuoritus on sen maksimiarvo.

■ Sijoittaja on ostanut Discount-sertifikaatin A-osakkeeseen hintaan 40 euroa.
■ Sertifikaatin maksimitaso on 55 euroa.
■ A-osakkeen hinta on sijoitushetkellä 50 euroa ja se on noussut sertifikaatin erääntymispäivään mennessä 60 euroon.
■ Erääntymispäivänä sijoittaja saa käteissuorituksena 55 euroa. Koska maksimitaso on 55 euroa, sijoittaja osallistuu kohde-etuuden positiiviseen kehitykseen vain tälle tasolle asti.Skenaario 2:
Kohde-etuuden kurssi on erääntymispäivänä maksimitason alapuolella, jolloin käteissuoritus on kohde-etuuden hinnan suuruinen.

■ Sijoittaja on ostanut Discount-sertifikaatin hintaan 40 euroa.
■ Sertifikaatin maksimitaso on 55 euroa.
■ A-osakkeen hinta on sijoitushetkellä 50 euroa ja on noussut sertifikaatin erääntymispäivään mennessä 51 euroon.
■ Sijoittajalle maksetaan siis käteissuorituksena 51 euroa koska sijoittaja osallistuu kohde-etuuden kehitykseen maksimitasolle (55 euroa) asti.

Disclaimer
Sijoitusaikana markkinakehitys voi vaikuttaa kyseisiin arvopapereihin negatiivisesti ja johtaa sijoitetun pääoman menetykseen kokonaisuudessaan. Kaupankäynti kyseisillä arvopapereilla sisältää sijoittajan osalta liikkeeseenlaskijariskin.

 

Please wait...