Suomi
Yksityissijoittaja
HUOMAUTUS

Valitsemalla ”Hyväksyn” jäljempänä sekä valtion tästä luettelosta vakuutatte, että olette kyseisen valtion vakinainen asukas tälle verkkosivustolle kirjautumisen hetkellä. Citigroup ei vastaa saatavilla olevien tietojen ja materiaalin jakelusta sellaisille henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat antaneet väärän todistuksen vakituisesta asuinmaastaan/sijainnistaan. Kun valitsette ”Hyväksyn” jäljempänä ja saatte pääsyn tällä verkkosivustolla oleviin tietoihin ja materiaaliin, hyväksytte tässä huomautuksessa esitetyt ehdot.

Juridisista syistä tämän verkkosivuston sisältöä ei saa asettaa Yhdysvalloissa vakinaisesti asuvien saataville. Mitään tämän verkkosivuston sisältämää materiaalia ja tällä verkkosivustolla kuvattuja tuotteita ei tarjota eikä ole tarkoitettu yhdysvaltalaisille tai Yhdysvalloissa vakituisesti asuville henkilöille, eikä heidän pääsynsä tälle verkkosivustolle ole sallittua.

VAROITUS RISKEISTÄ

Myyntirajoitukset

Tällä verkkosivustolla kuvattuja arvopapereita ei aseteta sellaisten henkilöiden tai organisaatioiden saataville, jotka sijaitsevat alueella, jolla tällaisten arvopaperien markkinointi, tarjoaminen ja/tai myyminen olisi sovellettavien lakien tai säännösten vastaista. Kyseisiä arvopapereita ei myöskään tarjota edellä mainituille henkilöille, eikä heille toimiteta tällaisia arvopapereita koskevia esitteitä tai markkinointidokumentteja. Mitään tässä kuvattuja arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Tämän verkkosivuston sisältöä ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällä verkkosivustolla kuvatut tuotteet ja palvelut eivät ole saatavilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

KIRJAUTUMALLA VERKKOSIVUSTON SUOMEA KOSKEVILLE SIVUILLE VAHVISTATTE ASUVANNE VAKITUISESTI SUOMESSA.

Riskit

Seuraava kuvaus on tiivistelmä joistakin tällä verkkosivustolla kuvattuihin arvopapereihin sijoittamiseen liittyvistä riskeistä. Arvopapereihin sijoittamiseen liittyvät riskit eivät kuitenkaan rajoitu jäljempänä kuvattuihin tapauksiin. Sijoittaessaan tällä verkkosivustolla oleviin tuotteisiin sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden voimassaoloaika on yleensä rajallinen, ja arvopaperit voivat erääntyä arvottomina. Arvopaperien luonteen vuoksi niiden arvo voi vaihdella huomattavasti, ja ne voivat jopa menettää koko arvonsa. Sijoittajien tulisi varautua koko alkuperäisen ostohinnan sekä transaktiokustannusten menettämiseen ja seurata aktiivisesti sijoituskohteena olevien arvopapereiden arvonkehitystä ja voimassaoloajan etenemistä.
 • Tässä kuvatut arvopaperit ovat valtaosin korkeariskisiä sijoituksia, joihin liittyy yleisiä markkinariskejä, kuten muun muassa korkoriski, valuuttakurssiriski, poliittinen riski, yritysriski sekä riski arvopaperin aika-arvon menettämisestä.
 • Asianomaisen kohde-etuuden hintavaihtelut vaikuttavat arvopapereiden arvoon.
 • Arvopapereiden arvoon vaikuttavat myös niihin liittyvien valuuttakurssien vaihtelut.
 • Arvopapereiden hinnat ovat volatiileja. Mikäli kohde-etuuden hinta liikkuu toiseen suuntaan kuin on ennakoitu, arvopaperin arvo saattaa laskea suhteellisesti kohde-etuuden arvoa enemmän.
Kaupankäynti ja suojaaminen
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden markkinat voivat olla rajalliset vähäisen likviditeetin tai alhaisen kaupankäyntivolyymin johdosta. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä voi olla vaikea myydä kohtuulliseen hintaan ja joissakin tapauksissa niitä voi olla vaikea myydä mihinkään hintaan. Sijoittajien ei tulisi luottaa siihen, että he pystyvät myymään tässä kuvatut arvopaperit tiettynä ajankohtana tiettyyn hintaan.
 • Sijoittajat eivät välttämättä pysty suojautumaan näihin sijoituksiin liittyviltä riskeiltä. Sijoittajille saattaa aiheutua mahdollisista suojausjärjestelyistä yhtä suuria tappioita kuin arvopapereista.
 • Liikkeeseenlaskija ja mikään sen tytäryhtiöistä ei anna mitään vakuutusta tai takuuta tässä kuvattujen arvopapereiden arvonkehityksestä, eikä niillä ole velvollisuutta toimia markkinatakaajana tai ostaa arvopapereita takaisin.
Soveltuvuus / ei neuvonantoa
 • Tässä kuvattuihin arvopapereihin liittyy tyypillisesti korkea riski, eivätkä ne välttämättä sovellu kaikille. Tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot ovat luonteeltaan kuvailevia ja yleisiä, eivätkä arvopaperit välttämättä sovellu sinulle tai et välttämättä pysty sijoittamaan niihin.
 • Tällä verkkosivustolla olevat arvopaperit on tarkoitettu myytäväksi ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka kykenevät ymmärtämään ja kantamaan sijoittamiseen liittyvät riskit.
 • Minkään tällä verkkosivustolla esitetyn ei voida katsoa muodostavan sijoitus- tai veroneuvontaa taikka oikeudellista neuvonantoa eikä minkäänlaista kehotusta ostaa tai myydä tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien tulisi kääntyä omien oikeudellisten, taloudellisten ja veroneuvonantajiensa puoleen tämän verkkosivuston kautta arvopapereihin tehtävien sijoitusten soveltuvuuden, laillisuuden ja niihin liittyvien riskien arvioimiseksi.
Ei tarjousta / ainoastaan informaatiotarkoitusta varten
 • Tällä verkkosivustolla olevat tiedot on annettu ainoastaan informaatiotarkoituksessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä taikka kehotusta ostaa arvopapereita.
 • Mikään tällä verkkosivustolla ei muodosta taikka ole osa tarjousta tai kehotusta ostaa taikka myydä mitään tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita taikka ryhtyä mihinkään mainittuun sijoitustoimintaan, eikä mitään tällä sivustolla esitettyä tule pitää tällaisena tarjouksena tai kehotuksena.
 • Arvopapereiden aikaisemmasta tuottokehityksestä tällä verkkosivustolla annettujen tietojen perusteella ei voida tehdä päätelmiä arvopaperien tulevasta tuottokehityksestä, eivätkä tiedot takaa tulevaa tuottokehitystä.
 • Tällä verkkosivustolla esitettyjä mielipiteitä ja arvioita voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ilmoitusta.
Lainaaminen arvopapereiden ostamista varten

Sijoittamista harkitsevien tulisi olla tietoisia riskeistä, jotka liittyvät varojen lainaamiseen tässä kuvattujen arvopapereiden ostamiseksi, ja erityisesti niistä mahdollisista tappioista, joita heille saattaa aiheutua koron ja pääoman maksamisesta. Sijoittajien tulisi harkita taloudellista tilannettaan siltä kannalta, kykenevätkö he kantamaan ostettuihin arvopapereihin liittyvän tappion sekä maksamaan takaisin saamansa rahoituksen.

Merkittävät edut ja eturistiriidat / etujen ja eturistiriitojen julkistaminen

Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat ajoittain omistaa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita vastaavia tai niihin taloudellisessa riippuvuussuhteessa olevia sijoitusvälineitä ja/tai toimia markkinatakaajina tällaisille sijoitusvälineille. Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat myös olla investointipankkisuhteessa taikka muussa kaupallisessa suhteessa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita koskevien arvopaperien, rahoitusvälineiden tai muiden vastaavien tai niihin liittyvien tuotteiden liikkeeseenlaskijan tai -laskijoiden kanssa taikka saada niiltä edellä mainittuja seikkoja koskevia tietoja. Citigroup voi myös ryhtyä sen omaan lukuun toteutettaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien sijoittajien kanssa tehtävien transaktioiden aloittamiseen tai päättämiseen liittyviin suojausjärjestelyihin, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti sijoittajien kanssa tehtyjen transaktioiden taustalla olevaan markkinahintaan, kurssiin, indeksiin tai muihin markkinatekijöihin sekä näin ollen transaktion arvoon.
Innovatiivinen valikoima sijoitus- ja kaupankäyntituotteita yksityis- ja institutionaalisille sijoittajille.

Räätälöidyt ratkaisut

Citin monipuoliset sijoitus- ja kaupankäyntituotteet ovat räätälöity täyttämään erilaisten asiakkaitten erilaiset tarpeet.

Sijoitus- ja kaupankäyntituotteet

Selataksesi tuotevalikoimaa, valitse maasi.

Multi-Asset -luokat

Citin asiakkailla on pääsy maailmanlaajuisesti kaikille markkinoille.

Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi sivustollamme. Jatkamalla sivuston käyttöä suostut siihen, että käytämme evästeitä tällä sivustolla.

x
Kaikki
871(m): uusi vero yhdysvaltalaisiin osakkeisiin sidotuille tuotteille
03.01.2017
Viime vuosien aikana Yhdysvaltain veroviranomaiset ovat työskennelleet lain parissa, joka sallii veron ennakonpidätyksen osinkoa vastaaville tuotoille (”DEA”), joita ei-yhdysvaltalaiset sijoittajat saavat yhdysvaltalaisiin osakkeisiin sidotuista instrumenteista. Tämä vero,  IRS Section 871(m):n määrittelemänä, tulee voimaan 1 tammikuuta 2017 ja koskee kaikkia ei-yhdysvaltalaisia sijoittajia.

Vaikka ennakonpidätystä sovelletaan jo yhdysvaltalaisten osakkeiden osinkoihin(1), uusi vero tulee koskemaan johdannaiskauppoihin liittyviä osinkoa vastaavia maksuja 1 tammikuuta 2017 alkaen, kun johdannaisinstrumentti jäljittelee 100% deltalla(2) yhdysvaltalaisen osakkeen(3) suorituskykyä. Tämä vero pidätetään, kun osinko on maksettu kohde-etuutena olevalle osakkeelle johdannaisinstrumentin juoksuaikana.
Blue chip –indekseihin, kuten Dow Jones, Nasdaq tai S&P500, sidotut tuotteet eivät kuulu veron piiriin.

Teknisesti tämä on haaste. Esimerkiksi Unlimited Turbo jäljittelee kohde-etuuden suorituskykyä 100 prosenttisesti (delta 100%). Kuitenkaan osingonmaksu kohde-etuutena olevalle osakkeelle ei muodosta käteissuoritusta tuotteen haltijan tilille. Näin ollen veromäärän pidätys on käytännössä monimutkaista, sillä Unlimited Turbo ei maksa osinkoja.

Etsiessään vaihtoehtoisia ratkaisuja muiden markkinaosapuolien sekä veroasiantuntijoiden kanssa, Citi on tehnyt päätöksen sisällyttää veromäärä tuotteiden parametreihin tai tuotteen hinnoitteluun  ja suoraan huolehtia veron pidätyksestä helpottaakseen prosessia rahoitusvälittäjien sekä heidän asiakkaidensa kannalta.

Ennenkuin vastaava ratkaisu on pantu täytäntöön, Citi tekee varotoimenpiteitä ehkäistäkseen sijoittajiin kohdistuvia riskejä:

- Uusia veron piiriin kuuluvia tuotteita ei enää lasketa liikkeelle 1 tammikuuta 2017 alkaen

- Olemassa oleville veron piiriin kuuluville tuotteille tarjotaan vain ostohintoja eikä niitä myydä enää Citin toimesta.

Sijoittajat, jotka parhaillaan omistavat Citin yhdysvaltalaisiin osakkeisiin sidottuja tuotteita, voivat edelleen myydä tuotteita takaisin normaalien käytäntöjen mukaisesti 1 tammikuuta 2017 jälkeen. Aktiivisesti yhdysvaltalaisiin osakkeisiin sidotuilla tuotteilla kauppaa tekevien sijoittajien voi olla syytä ottaa yhteyttä rahoitusvälittäjäänsä tai liikkeeseenlaskijaan saadakseen lisätietoa tuotteen tilasta.

(1) Veroaste riippuu sijoittajan yksilöllisestä tilanteesta, ole hyvä ja tarkista veroneuvojasi kanssa.
(2) 100% (97% tietyille tuotteille) vuonna 2017, mutta alustava teksti laajentaa piiriin kuuluviksi yli 80% deltat. Tämä 80% taso otetaan käyttöön 1 tammikuuta 2018.
(3) Tai yhdysvaltalaisista osakkeista koostuva osakekori.

 

FAQ

1. Mikä on IRS Section 871(m):n tausta?
1 tammikuuta 2017 alkaen uusi IRS-säännös pohjimmiltaan asettaa veron ennakonpidätyksen maksuille, jotka jäljittelevät osinkoja (Osinkoa vastaava määrä / Dividend Equivalent Amounts ”DEA”). Tätä sovelletaan johdannaisinstrumentteihin, jotka ovat sidottuja osinkoa maksaviin yhdysvaltalaisiin osakkeisiin. Vero kohdistuu vain ei-yhdysvaltalaisiin osapuoliin.

2. Mitkä ovat IRS Section 871(m) -säännöksen verovaikutukset?

Uuden säännöksen mukaisesti vähintään 30% ennakonpidätystä sovelletaan ”osinkoa vastaaviin” maksuihin olettaen, että tuote on 871(m) -säännöksen alainen alkaen 1 tammikuuta 2017.

3. Sovelletaanko 30% veroastetta jokaiseen sijoittajaan?

Osinkoa vastaaviin määriin sovellettava veroaste tulee olemaan lakisääteinen 30%. Koska Citi ei tiedä warrantin haltijan verotusasemaa, se ei salli alemman veroasteen pidättämistä.

4. Minkä tuotteiden nähdään olevan IRS Section 871(m) –säännöksen alaisia vuonna 2017?
Citi näkee 871(m) veron piiriin kuuluvaksi vain yhdysvaltalaisiin osakkeisiin sidotut tuotteet, joiden delta on 97% tai suurempi. Näitä ovat perinteisesti Turbo Long, Unlimited Turbo Long sekä Mini Futuuri Long -tuotteet. Warranteille ja Discount-sertifikaateille liikkeeseenlaskija laskee delta-testin määrittääkseen tuotteen todellisen deltan. Ne ovat säännöksen alaisia vain kun tuotteen delta on yhtä suuri tai suurempi kuin 97%.

5. Mitä tuotteita ei pidetä IRS Section 871(m) –säännöksen piiriin kuuluviksi?
Short-tuotteet, Bonus-sertifikaattien tyypit (klassinen, Bonus Cap, Reverse Bonus, Reverse Bonus Cap) ja tuotteet, jotka seuraavat hyväksyttyjä indeksejä (esimerkiksi S&P500 Index, Dow Jones Industrial Average Index ja Nasdaq 100 Index) eivät kuulu veron piiriin.

Positioita, joita sijoittaja piti hallussaan jo vuonna 2016 ei pidetä säännöksen piiriin kuuluvina (grandfathering). Citi ei salli sijoittajien avata uusia positiota tai korottaa nykyisten positioiden määrää. 1 tammikuuta 2017 alkaen vastaaville tuotteille tarjotaan vain ostohintoja. 

6. Mille tuotteille asetetaan myyntirajoituksia?

Citi tarjoaa vain ostohintoja 1 tammikuuta 2017 alkaen kaikille tuotteille, joiden nähdään kuuluvan säännöksen piiriin. Näitä ovat yhdysvaltalaisiin osakkeisiin sidotut Turbo Long, Unlimited Turbo Long ja Mini Futuuri Long –tuotteet. Samaten Call-warrantit sekä Discount-sertifikaatit asetetaan myyntirajoituksen piiriin hieman ennen kuin 97% delta on saavutettu.

7. Voivatko asiakkaat myydä tuotteita takaisin Citille?
Kyllä, Citi ostaa yllä listattuja tuotteita edelleen takaisin.

8. Lisätietoa
Lisää tietoa 871(m) -säännöksestä on löydettävissä IRS:n verkkosivulta www.irs.gov ja kaikista tuotteisiin liittyvistä ohjelmaesitteista, jotka löydät osoitteesta www.citifirst.com.

 

Please wait...